Plačiausiai kraštovaizdžio architektūros sąvoką ir sritį aptaria ir paaiškina anglakalbiai šaltiniai. Lietuvos teisės aktuose šios sąvokos apibrėžtis yra pateikiama Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526. Pagal šį teisės aktą, kraštovaizdžio architektūra yra „taikomoji mokslo ir meno disciplina, formuojanti žmogaus erdvinę aplinką: statinių ir jų kompleksų dermę su kraštovaizdžio gamtiniu pagrindu ar jo atskirais elementais“ (Aprašo 6 d.).

Mokslo publikacijose pateikiami ir kitokie apibrėžimai. Štai keletas jų:
kraštovaizdžio architektūra – taikomasis kraštovaizdžio erdvių formavimo menas, kuriantis žaliųjų ir urbanizuotų plotų kompozicinę struktūrą, pastatų bei statinių ir jų kompleksų dermę su kraštovaizdžio gamtiniu pagrindu ar jo atskirais elementais (P.Kavaliauskas, 2013);

kraštovaizdžio architektūra – savarankiška taikomoji [architektūros] mokslo ir meno šaka, kryptingai formuojanti socialiai pagristą, biologiškai visavertę, ekologiškai tvarią ir estetišką žmogaus erdvinę aplinką, užtikrinančią darnų sambūvį tarp gamtinių ir antropogeninių kraštovaizdžio komponentų (K. Jakovlevas-Mateckis, 2010).

Klaipėdos universitetas, pristatydamas kraštovaizdžio architekto specialybę ir mokymo programą, pateikia informaciją stojantiesiems „Noriu būti kraštovaizdžio architektu“. Joje rasite daug taiklių įžvalgų ir pastebėjimų: http://www.ku.lt/mf/struktura/katedros/architekturos-dizaino-ir-dailes-k…

Kituose informacijos šaltiniuose aptiksime skirtingų, kontraversiškų aiškinimų ir net prieštaravimų. Gausu jų ir internetinės enciklopedijos – wikipedijos puslapiuose. Tai ką britai ar kiti užsieniečiai vadina kraštovaizdžio architektūra (angl. landscape architecture; pranc. architecture du paysage; lenk. architektura krajobrazu; est. maastikuarhitektuur), Lietuvos anonimas pavadino dekoratyvine sodininkyste. Siūlome patiems pavartyti aprašymus skirtingomis kalbomis ir juos palyginti. Aprašymus rasite: <http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_architecture > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_du_paysage > <https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_krajobrazu >  <http://lt.wikipedia.org/wiki/Dekoratyvin%C4%97_sodininkyst%C4%97 >

Steponas Deveikis, 2015-02-05