Aktualu – Žinios
Žinios
EFLA generalinėje asamblėjoje

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga tapo tikrąja Europos kraštovaizdžio architektūros federacijos (European Federation for Landscape Architecture EFLA) nare

Vaiva Deveikienė 

2010 metų lapkričio 26-28 dienomis Briuselyje rinkosi EFLA tikrųjų ir asocijuotųjų nacionalinių kraštovaizdžio architektų sąjungų delegatai ir atstovai. Pirmoji diena buvo skirta komitetų posėdžiams. Visus susirinkusius šiltai pasveikino EFLA prezidentas Nigel Thorne (Jungtinė Karalystė). Vėliau darbas vyko Švietimo komiteto (Education Committee) ir Profesinės veiklos komiteto (Professional Practice Committee) posėdžiuose, kuriuose dalyvavo visi atvykę delegatai ir atstovai. Lietuvos atstovai (Vaiva Deveikienė ir savanorė pagalbininkė Ramunė Padleckytė Sanderson) turėjome stebėtojo (observer) statusą, tačiau buvo sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti ir pasisakyti. Aš dalyvavau Profesinės veiklos komiteto darbe, nes būtent ten rinkosi visi sąjungų pirmininkai.

 

Lapkričio 27-28 dienomis vyko EFLA generalinė asamblėja, kurios pagrindinė tema buvo Europos kraštovaizdžio konvencijos reikšmė mūsų profesijoje ir kraštovaizdžio architektų sąjungų vaidmuo įgyvendinant šios konvencijos direktyvas. Asamblėjos metu buvo surengtas seminaras Landscape 10, ELC in action, experience before and after”, skirtas Europos kraštovaizdžio konvencijos dešimtmečiui.

Asamblėjos metu, po EFLA prezidento Nigel Thorne įžanginės kalbos, Profesinės veiklos komiteto pirmininkas Carlo Bruschi (Italija) pristatė nacionalinėms sąjungoms pateikto klausimyno apie Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimą ir kaip jame dalyvauja pati sąjunga apibendrinimus ir išvadas. Nors ne visos šalys laiku atsakė, tačiau iš atsakiusiųjų pavyko susidaryti bendrą vaizdą. Mūsų sąjunga į klausimyną nebuvo atsakiusi, nes realiai jį gavome tik su paskutiniais dokumentais prieš pat išvykstant į Generalinę asamblėją.

Pirmajame posėdyje bendrais bruožais apibūdinau, kaip Lietuvoje vykdomos Europos kraštovaizdžio konvencijos direktyvos. Paminėjau, kad šios konvencijos vykdyme darbuojasi įvairių profesijų žmonės – geografai, planuotojai, kraštovaizdžio architektai ir kiti su kraštovaizdžio apsaugos ir puoselėjimo procesais susiję specialistai, o valstybiniu lygiu konvencijos vykdymą kuruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Papasakojau, kad pas mus LKAS nariai natūraliai dalyvauja kraštovaizdžio konvencijos vykdyme šviesdami visuomenę (parodos, seminarai ir kt), pasisakydami dėl vertingiausio kraštovaizdžio išsaugojimo, siekdami profesionalumo kraštovaizdžio tvarkyme. Tačiau tebelieka aktualūs kraštovaizdžio architektų ir kitų specialistų rengimo bei jų įgytų žinių geresnio pritaikymo gyvenime klausimai, visuomenės supratingumo didinimas kraštovaizdžio saugojime ir puoselėjime. Svarbus yra siekis, kad kiltų kuo mažiau visuomeninio ir privataus intereso konfliktų, destruktyviai veikiančių šalies kraštovaizdį. Visi pritarė, kad yra labai svarbu, jog teritorijų savininkai ir investuotojai būtų sudominti, o gal ir suinteresuoti tausojančiu kraštovaizdžio tvarkymu. Būtent šiems klausimams spręsti geriausiai tinka profesionalus, įtikinantis ir motyvuotas kraštovaizdžio saugojimo ar puoselėjimo vertės ir prasmės išaiškinimas ir skatinančių prielaidų sudarymas darniai veiklai, o čia kraštovaizdžio architekto vaidmuo yra neįkainojamas, nes jis gali pasiūlyti sprendimą, kaip įsikurti  vietovėje jos nepažeidžiant, kaip sukurti pridėtinę kraštovaizdžio vertę, kaip tvarkytis, kad kraštovaizdžio apsaugos reglamentai taptų privalumais, o ne trukdžiais.

Buvęs EFLA prezidentas Fritz Auweck (Vokietija) pristatė kraštovaizdžio architekto profesinio pripažinimo Europoje projektą, kuris yra intensyviai svarstomas Europos sąjungos parlamente. Šiuo projektu yra siekiama, kad kraštovaizdžio architekto profesinė kvalifikacija būtų vienodai pripažįstama visose Europos sąjungos šalyse. Dabar galiojančioje ES 2005/36/EC profesinės kvalifikacijos pripažinimo direktyvoje yra sistema, kur profesijos sudalintos į dvi dalis – specialiąją grupę (8 profesijos) ir  bendrąją grupę (800 profesijų). Profesijų, esančių specialiojoje grupėje profesinė kvalifikacija pripažįstama automatiškai, o esančių bendrojoje grupėje –  pripažinimo siekiama individualiai. Taigi, jau nuo 2010 metų pavasario EFLA atstovai dirba, kad kraštovaizdžio architekto profesija būtų įrašyta į specialiąją grupę ir tai reikštų, kad bet kurios ES šalies kraštovaizdžio architektas gali oficialiai dirbti bet kurioje kitoje ES šalyje. Galutinio sprendimo tuo klausimu tikimasi 2011 m. birželio mėnesį. Šioje veikloje yra labai svarbus nacionalinių vyriausybių ir profesinių organizacijų palaikymas.

Švietimo komiteto  pirmininkas Andreja Tutundzik (Serbija) pristatė informaciją apie naujai EFLA pripažintas kraštovaizdžio architektūros studijų programas. Tai - Krokuvos technologijos universitetas (Lenkija), Aarhus architektūros mokykla (Danija), Helsinkio technologijos universitetas (Suomija), Paryžiaus aukštoji sodų architektūros ir kraštovaizdžio mokykla (Prancūzija) ir Versalio-Marselio valstybinė kraštovaizdžio architektūros mokykla (Prancūzija)

Buvo pripažinta, kad svarbiausiu uždaviniu dabar yra kraštovaizdžio architektūros studijų standartų patvirtinimas. Jų projektas yra parengtas ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) kontekste su Le:Notre projektu ir pristatytas 2010 metų rudenį ECLAS generalinėje asamblėjoje Stambule (Turkija). Vyksta derinimo darbai, nes naujai parengtas dokumentas turi atitikti jau 2005 m. UNESCO patvirtintą IFLA studijų chartiją (IFLA UNESCO Charter for Landscape Architectural Education) ir kt. Neseniai EFLA ir ECLAS dar kartą patvirtino nusiteikimą aktyviai bendradarbiauti siekiant patvirtinti akademinius ir profesinius kraštovaizdžio architektūros studijų standartus, sudaryta EFLA-ECLAS darbo grupė trejiems metams, kuri turės parengti darbinius dokumentus, reikalingus studijų  pripažinimo – akreditavimo procesui. Visos nacionalinės mokyklos ir sąjungos ir toliau prašomos pateikti informaciją apie esamas kraštovaizdžio architektūros studijas ir jų programas.

Komunikavimo ir koordinavimo darbo grupė kėlė klausimą dėl aktyvesnio nacionalinių sąjungų reagavimo ir bendravimo, dėl pastovaus keitimosi informacija. Artimiausiu metu esame visi prašomi pateikti geriausius kraštovaizdžio architektūros objektus (projektus ir nuotraukas) į bendrą EFLA leidinį. Taip pat buvo pasiūlyta mintis surinkti kiekvienos šalies Kraštovaizdžio architektų sąjungos veiklos istoriją, kurios būtų sudėtos į bendrą leidinį. Taip pat labai operatyviai reikės atsakyti į klausimynus dėl studijų ir Europos kraštovaizdžio konvencijos vykdymo mūsų šalyje.

Generalinės asamblėjos metu buvo patvirtintas EFLA strateginis planas (Strategic Plan) 2011-2013. Jame yra išreikštos federacijos vizija, misija bei išskirtos trys strategijos (komunikavimo-koordinavimo, švietimo, praktinės veiklos). Taip pat paminėti vadybos ir finansų reikalai.

Generalinės asamblėjos pabaigoje vyko naujų narių priėmimas. Priimant Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungą buvo labai gerai įvertinti Lietuvos teigiami poslinkiai kraštovaizdžio architektūros srityje - svarbiausia, kad yra įteisintos universitetinės kraštovaizdžio architektūros bakalauro ir magistro studijos ir kad buvo pateiktas LKAS įstatų koregavimo projektas, atskirus punktus derinant su EFLA reikalavimais. Tikraisiais nariais tapo taip pat Latvijos, Rusijos ir Ukrainos kraštovaizdžio architektų sąjungos. Estijos kraštovaizdžio architektų sąjunga buvo priimta asocijuota nare.

Paskutiniame posėdyje buvo balsuojama dėl 2011 metų EFLA generalinės asamblėjos datos ir vietos. Iš pradžių siūlyta asamblėją rengti 2011 m. birželio 27 – 29 d, Ciuriche (Šveicarija), tuo pat metu, kai vyks IFLA 48-tasis pasaulinis kongresas, tačiau nugalėjo kitas – Estijos atstovų pasiūlymas – Asamblėją surengti 2011 m. spalio 26-28 d. Taline (2011 m. Talinas bus Europos kultūros sostine). Tuo pat metu jie rengia tarptautinę konferenciją New Landscapes for our New Lives (Naujas kraštovaizdisi naujam mūsų gyvenimui).

Gana vieningo balsavimo būdu nuspręsta priimti Rusijos atstovų  pasiūlymą 2015 metų IFLA pasaulinį kongresą surengti Sankt-Peterburge.

Baigdama trumpą EFLA generalinės asamblėjos apžvalgą, noriu nuoširdžiai pasakyti, jog tai, kad mes buvome priimti tikraisiais EFLA nariais, yra didelio ir ilgo bendro darbo rezultatas. Nuo pat LKAS įkūrimo pradžios (1995 m.) buvo nuosekliai siekiama profesijos pripažinimo, kraštovaizdžio architektūros studijų įteisinimo, profesinio tobulėjimo ir visuomenės švietimo kraštovaizdžio architektūros klausimais. Naudodamasi proga sveikinu visus kolegas su šiuo mūsų laimėjimu ir nuoširdžiai dėkoju iki šiol dirbusiems LKAS pirmininkams ir valdybos nariams bei visiems kolegoms, aktyviai besidarbuojantiems kraštovaizdžio architektūros labui. Akivaizdu, kad tapimas tikraisiais EFLA nariais – tai tik naujas etapas mūsų sąjungai, keliantis dar daugiau reikalavimų mūsų profesinėje veikloje, verčiantis  pasitempti ir dar daugiau  sutelkti jėgas dėl labai gražios ir įdomios kraštovaizdžio architekto profesijos. 


Prašome skaityti LKAS pirmininkės raštą EFLA prezidentui ir EFLA generalinės asamblėjos darbo dokumentus:

Daugiau žinių:


Atgal

©LKAS/www.lkas.lt/ atnaujinta 2010 12 06